Refundacja

Z przyjemnością informujemy, że dzięki podpisaniu umów ze wszystkimi oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, peruki syntetyczne oraz wykonane z włosów człowieka oferowane przez salony Rokoko podlegają refundacji, jako że są w świetle obowiązującego prawa postrzegane jako środki wspomagające leczenie.
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na zakup peruki lub systemu uzupełnień do kwoty nieprzekraczającej górnego limitu obowiązującego w danym roku (obecnie jest to 250 złotych) wystawić może specjalista w dziedzinie fizjoterapii lub lekarz specjalizujący się w jednej z poniższych dziedzin medycyny:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • rehabilitacja lub rehabilitacja medyczna, ogólna, w chorobach narządu ruchu
 • radioterapia onkologiczna
 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów
 • chirurgia ogólna lub onkologiczna
 • ginekologia lub ginekologia onkologiczna
Refundacja - peruki naturalne NFZ

Wniosek taki wystawiony może zostać w przypadku zdiagnozowania u pacjenta choroby lub też uwarunkowania genetycznego powodującego łysienie, nadmierne przerzedzanie się włosów oraz uszkodzenie ich struktury ogólnej. Może on także zostać wystosowany pacjentom oddziałów onkologicznych po przebytym zabiegu chemioterapii.
Jako że nasza firma rozszerzyła swoje portfolio także o protezy piersi objęte ustawą o refundacji, osoby zmagające się z chorobami piersi prowadzącymi do konieczności ich usunięcia również mogą domagać się zwrotu poniesionych na zakup środka wspomagającego kosztów. W rzeczonej sytuacji za wiążący uznaje się dokument wystawiony przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii, pielęgniarkę lub położną (o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) lub lekarza posiadającego specjalizację w którejś z poniższych dziedzin:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne
 • radioterapia onkologiczna
 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów
 • ginekologia onkologiczna
 • pediatria
 • onkologia i hematologia dziecięca
 • chirurgia ogólna, dziecięca lub onkologiczna
 • pulmonologia lub choroby płuc
 • dermatologia i wenerologia
 • hematologia

Refundowana kwota jest obecnie nieco wyższa niż w przypadku peruk i systemów uzupełnień, wynosi bowiem 280 złotych. Po wystawieniu zostaje on potwierdzony przez lekarza w elektronicznym systemie NFZ (lub można wniosek samodzielnie potwierdzić w siedzibie NFZ). Gdy to nastąpi, zapraszamy do odwiedzin w jednej z filii naszej firmy celem uzyskania dalszych informacji o przebiegu procedury refundacyjnej.

PFRON

Pacjenci oddziałów onkologicznych oraz osoby zmagające się z problemami ściśle związanymi z nadmiernym wypadaniem włosów mogą także ubiegać się o zwrot części sumy dokonanego zakupu, który to przyznany może zostać z funduszu PFRON. Co niezwykle istotne, refundacja obejmuje także wprowadzone niedawno do naszej oferty środki wspomagające leczenie jakimi są protezy piersi. Pamiętać jednak należy, że aby ubiegać się o dofinansowanie, konieczne jest najpierw pozyskanie wniosku od lekarza, który to następnie musi zostać potwierdzony w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby możliwe było ubieganie się o dodatkowe dofinansowanie z PFRONU, aplikant musi spełniać obowiązujące kryterium dochodowe oraz przedstawić dokument poświadczający o zdiagnozowaniu choroby lub też przyznaniu określonego poziomu niepełnosprawności.

Ze szczegółowymi informacjami odnośnie wymogów, jakie pacjent musi spełnić, można zapoznać się na stronie: http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-12012-abc-osoby/pomoc-osobie-niepelnos/56,Przedmiotyortopedyczneisrodkipomocnicze.html

Jeżeli chodzi o osiągane zarobki, to o środki wspomagające leczenie (a więc peruki, systemy uzupełnień oraz protezy) wnioskować możemy w sytuacji, gdy dochód podzielony przez ilość osób wchodzących w skład danego wspólnego gospodarstwa domowego na kwartał poprzedzający ten, w którym składamy wniosek, nie jest wyższy niż:

 • 50% wynagrodzenia dla członków wspólnych gospodarstw domowych oraz
 • 65% wynagrodzenia dla osób żyjących samotnie.

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz spełnieniu powyższych warunków odnośnie dochodów, wniosek złożyć można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub jednostce mu podobnej, specjalizującej się w zarządzaniu oraz przydzielaniu środków z funduszu PFRON, zlokalizowanej w naszym miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu.

Przyjrzyjmy się teraz procentowej sumie zwrotu jaką uzyskać możemy na zakupione środki wspomagające leczenie:

 • do 100% wkładu własnego w przypadku nieprzekroczenia limitu określonego w przepisach obowiązującego prawa,
 • do 150% ww. limitu w sytuacji, gdy koszt poniesiony na zakup środków wspomagających leczenie przekracza nadmieniony w punkcie powyższym limit.

Okazać się może jednakże, że refundacja nie będzie nam przysługiwała. Pieniędzy nie otrzymamy w sytuacji, gdy mamy zaległości wobec funduszu PFRON lub też korzystaliśmy z jego środków do trzech lat poprzedzających moment złożenia wniosku.

Jeżeli dofinansowania z funduszu nie uda się uzyskać, pacjent zmuszony jest pokryć cały koszt zakupu środka wspomagającego leczenie, wymienić go na produkt tańszy lub też ubiegać się o pomoc organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń działających w modelu non-profit. W pierwszym z przypadków możliwe jest skorzystanie z regulowanej obowiązującymi przepisami prawnymi ulgi rehabilitacyjnej.

Dokładne zasady, kryteria oraz limity finansowe odnośnie refundacji z funduszu PFRON reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które weszło w życie dnia 25 czerwca 2002 roku i określa rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Należy pamiętać, że powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny, bowiem regulacje dotyczące procedury refundacyjnej PFRON mogą w dowolnym momencie ulec zmianie.

Chat on WhatsApp
Chat on Messenger